Sv
Sekretesspolicy
Key Solutions sekretesspolicy för användandet av webbplatsen

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av datasäkerhet. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och hanterar din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du som användare känner dig trygg med att vi hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och denna sekretesspolicy.

Genom att använda denna tjänst godkänner du vår sekretesspolicy. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som exempelvis e-post och telefon för att skicka information till dig om våra tjänster. Vi ber dig därför att läsa igenom texten noga.


1. Allmänt

Key Solutions AB, organisationsnummer 556794-1173 med adress Munkgatan 20D 722 12 Västerås är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Personuppgifter samlas in från dig som användare vid registrering av någon av våra tjänster och när du lämnar samtycke till behandlingen av personuppgifter.


2. Hantering av uppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du som användare registrerar eller för de personuppgifter som vi på andra sätt samlar in.

När och hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du som användare:

a) fyller i dina kontaktuppgifter via kontaktformuläret på vår webbplats eller skickar e-post till oss

b) använder vår webbplats

Vilka uppgifter samlas in?

De kategorier av personuppgifter som kan samlas in via Tjänsten kan användas för att identifiera fysiska personer från namn, e-post, telefonnummer och annan information som du som användare har tillhandahållit på vår webbplats. Endast personuppgifter som är relevanta för ändamålet kommer att samlas in och bearbetas

Varför samla in uppgifter?

Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är för att besvara förfrågningar från användare av vår webbplats. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse att förenkla och underlätta rekrytering.

Personuppgifter som behandlas med ändamålet aggregerad analys eller marknadsundersökning görs alltid oidentifierbara. Sådana personuppgifter kan inte användas för att identifiera en viss användare och anses därför inte som personuppgifter.


3. Samtycke från den registrerade

Som användare samtycker du till behandling av personuppgifter med Personuppgiftsansvariges ändamål att besvara förfrågningar från dig. Du samtycker att personuppgifter samlas in via vår webbplats när du

a) lämnar dina personuppgifter via kontaktformulär på vår hemsida eller på annat sätt skickar e-post till oss

Du samtycker också till att Personuppgiftsansvarige samlar in offentligt tillgänglig information om dig och sammanställer dem för användning i marknadsföringsändamål. .

Du samtycker till att personuppgifter som samlas in enligt ovanstående, behandlas enligt nedanstående avsnitt Lagring och överföring samt Hur länge personuppgifterna behandlas.

Du har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta Personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under punkt 9. Nyttjandet av denna rättighet.


4. Lagring och överföring

De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas i huvudsak inom EU / EES men kan komma att överföras och behandlas utanför EU/EES. Vid sådana överföringar skyddar vi dina personuppgifter genom att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dem i mottagarlandet eller andra lämpliga skyddsåtgärder skyddsåtgärder såsom standardiserade dataskyddsbestämmelser., För att få dokumentation om sådana skyddsåtgärder, är Användare välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i 9.

Hur länge personuppgifterna behandlas?

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften.. Om du som användare önskar att dina personuppgifter inte behandlas, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i punkten 9 .


5. Användarens rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas av oss genom att skriftligen underrätta oss genom att använda kontaktuppgifterna enligt punkt 9 nedan. Du har rätt till en (1) kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dem utan kostnad. För ytterligare kopior har personuppgiftsansvarig rätt att ta ut en rimlig avgift på grundval av administrativa kostnader för sådan efterfrågan.

Du har rätt till, vid behov, korrigering av felaktiga personuppgifter om dig , genom att skriftligen begära sådan korrigering med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 9 nedan.

Du har rätt att kräva radering eller begränsning av behandling, och rätten att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter.

Du har rätt att återkalla ett samtycke till behandling som har givits av dig till den Personuppgiftsansvarige..

Du har under vissa omständigheter rätt till överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut dina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av sina personuppgifter, om du anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell personuppgiftslagstiftning.


6. Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och gällande dataskyddslagstiftning

Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du som användare också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig som användare att tillse att dennes inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje parter som inte har behörighet att ha tillgång till dem. Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till utvalda tredje parter. Om det sker ser vill till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet.

Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela din information med:

I. Våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden samt samarbetspartners om detta är nödvändigt på grund affärsrelaterade anledningar, i enlighet med våra instruktioner

II. Myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; och

III. Myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut.

IV. Tillhörande koncernbolag inom Key Solutions koncern. Vi överför endast personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer våra partners noga för att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden: server- och hostingföretag,, Google för informationssökning,, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av webbplatsen.

Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)

Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom webbplatsen och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av webbplatsen . Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.


7. Cookies

När du använder webbplatsen kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot webbplatsen. Vi använder cookies för att underlätta din användning av webbplatsen samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av webbplatsen. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra webbplatsen. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår ”Cookie Policy” (länk till Policy).

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock din upplevelse av webbplatsen försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i webbplatsen inte längre finns tillgängliga.


8. Ändringar

Vi har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via webbplatsen. En ny version anses vara kommunicerad till dig när du antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar dig om den nya versionen (med den e-postadress som du anger i samband med användningen av webbplatsen) eller när du annars informeras av den nya sekretesspolicyn.


9. Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

Key Solutions AB

Munkgatan 20D

722 12 Västerås

privacy@keysolutions.se

We Use Cookies
Our website uses cookies to ensure you get the best experience while you’re here!